Szkolenia

Szkolenie zaawansowane z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC

Szkolenie ma na celu zaznajomienie Uczestnika kursu z zaawansowanymi aspektami pracy z techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą projektować i rozwijać własne metody chromatograficzne i aplikacje w działach badawczo-rozwojowych zakładów produkcyjnych. Informacje zdobyte na niniejszym kursie dotyczące chromatografii preparatywnej mogą przełożyć się na wdrożenie tej wysoce efektywnej techniki izolacji produktów syntezy organicznej zwłaszcza w sektorze farmaceutycznym. Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów uczelni wyższych, pracowników zakładów produkcyjnych i laboratoriów analitycznych mających już doświadczenie z techniką HPLC.

1
Dzień pierwszy

 • Budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego – powtórzenie wiadomości. Różnice w budowie HPLC i UHPLC
 • Proces rozdziału chromatograficznego. Mechanizmy rządzące rozdziałem. Chromatografia Rapid Resolution
 • Chromatografia jonowo-asocjacyjna
 • Dobór kolumny chromatograficznej w procesie rozwoju metody chromatograficznej – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie, okresowy przegląd kolumn (kwalifikacja)
 • Chromatografia preparatywna. Zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Proces izolowania i badania wzorców
 • Detektory wykorzystywane w chromatografii cieczowej (detektor spektrofotometryczny z matrycą fotodiodową – HPLC-DAD; spektrometr mas HPLC-MS z uwzględnieniem źródeł jonów i analizatorów; tandemowy spektrometr mas HPLC-MS/MS; magnetyczny rezonans jądrowy HPLC-NMR; spektrometr masowy ze wzbudzeniem w plazmie HPLC-ICP/MS)
 • Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC
 • Przygotowanie prób do analizy. Ekstrakcja do fazy stałej (SPE); ekstrakcja na włóknach (SPME); derywatyzacja przedkolumnowa
 • Walidacja metod chromatograficznych

PRZERWA KAWOWA

 • Przygotowanie chromatografu do pracy – włączenie urządzenia, przygotowanie oraz podłączenie eluentów, płukanie linii
 • Problemy z transferem metod chromatograficznych na przykładzie HPLC i UHPLC z realizacją gradientu po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia

Ćwiczenie 1

 • Analiza śladowa wolnego formaldehydu w próbkach konserwantu stosowanego w kosmetykach poprzez derywatyzację analitu. Metoda wzorca zewnętrznego. Krzywa kalibracji. Wyznaczenie granicy oznaczalności dla metody.

2
Dzień drugi

 • Integracja sygnałów chromatograficznych w trybie manualnym i automatycznym
 • Omówienie wyników z dnia poprzedniego

Ćwiczenie 2

Oznaczenie zawartości kwasu monochlorooctowego w układzie faz odwróconych na kolumnie z oktadecylową faza stacjonarną jako przykład chromatografii jonowo-asocjacyjnej (chromatografii par jonowych). Problem analizy związków polarnych w układzie RP. Przykłady modyfikatorów faz ruchomych.

3
Dzień trzeci

 • Omówienie wyników z dnia poprzedniego
 • Przygotowanie próbek

Ćwiczenie 3

Izolacja związku z mieszaniny poreakcyjnej za pomocą semipreparatywnej chromatografii cieczowej. Projektowanie metody chromatograficznej i przełożenie jej z kolumn analitycznych na preparatywne. Potwierdzenie tożsamości chemicznej wyizolowanego związku dzięki tandemowej spektrometrii mass HPLC-MS/MS.

 

 • Test sprawdzający zdobytą wiedzę
 • Omówienie wyników ćwiczenia 3
 • Dyskusja z udziałem ekspertów na temat problemów i wyzwań w chromatografii cieczowej
 • Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów