Eksperci

Łukasz Guzik

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku kierunku Farmacja. W latach 2008 – 2014 pracownik Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku asystenta. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych o specjalności analiza farmaceutyczna. Absolwent studiów podyplomowych o kierunku „Manager Badań Naukowych i Prac Rozwojowych”.

 

Jest Współzałożycielem i Prezesem Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Kierownika Działu Analiz Farmaceutycznych. Współzałożyciel firmy szkoleniowo-doradczej Spark-Consulting Sp. z o.o. Łukasz Guzik specjalizuje się w optymalizacji metod analitycznych z użyciem technik chromatograficznych. Stara się stale pogłębiać swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technik instrumentalnych i analizie farmaceutycznej. 

Maciej Barc

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kierunku Technologia Chemiczna, gdzie zajmował się głównie syntezą skomplikowanych układów makrocyklicznych oraz ich zastosowaniem jako fazy stacjonarne do wysokosprawnej chromatografii cieczowej. W latach 2010 – 2012 pracownik Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent studiów podyplomowych o kierunku „Manager Badań Naukowych i Prac Rozwojowych”.

 

Jest Współzałożycielem i Wiceprezesem Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Kierownika Działu Analiz Chemicznych. Jest także współzałożycielem firmy szkoleniowo-doradczej Spark-Consulting Sp. z o.o. gdzie realizuje się jako wykładowca. Specjalizuje się w analizie chromatograficznej, głównie wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz chromatografii gazowej ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania metod chromatograficznych oraz optymalizacji procesu przygotowania próbki do analizy. 

Kinga Wasilewska

Mgr inż. biochemii technicznej, absolwentka wydz. Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie REACH na Politechnice Krakowskiej.

 

Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, specjalista od kart charakterystyki, oznakowania produktów chemicznych oraz systemu CLP.

Aleksandra Gendek

Mgr chemii, absolwentka wydz. Matematyczno –Fizyczno – chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie BHP na Politechnice Łódzkiej.

 

Wykładowca z długoletnim stażem - prowadzi szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, jak i również wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, , specjalista z zakresu chemicznych produktów niebezpiecznych, a w szczególności kart charakterystyki, oznakowania produktów chemicznych oraz systemu GHS.

Klaudia Jeżewska

Absolwentka Kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

 

Członek Grup Roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa oraz Legislacyjnej działających przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego. Autorka artykułów w czasopismach branżowych m.in. „Świat Przemysłu Kosmetycznego". Specjalista ds. rejestracji kosmetyków w THETA Doradztwo Techniczne, doradca ds. kart charakterystyki i CLP.

Katarzyna Gniadek

Absolwentka wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego o kierunku biologia, specjalizacja genetyka.

 

Od 2007 roku zajmuje się doradztwem z zakresu wprowadzania produktów biobójczych do obrotu. Od 2011 r. specjalista ds. rejestracji produktów biobójczych w firmie THETA Doradztwo Techniczne. Współautorka artykułów dotyczących produktów biobójczych oraz dezynfekcji.

Artur Szwoch

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego kierunku Prawo i Administracja. Od 2002r. pracownik Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. na stanowisku audytora wiodącego w zakresie ISO 9001 oraz PN-N 18001.

 

Ponadto od czterech lat pełni funkcję Prezesa Zarządu PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o.. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania jakością. Jako specjalista wykłada na szkoleniach z zakresu wymagań norm ISO 9001, wymagań kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych. Swoje umiejętności doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu norm ISO. Brał udział w pracach Komitetu Technicznego ds. Systemów Zarządzania Jakością powołanym przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie. 

Anna Pożoga

Absolwentka Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego kierunku Biologia oraz podyplomowych studiów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej o kierunku „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”.

 

W latach 2001-2003 była wykładowcą na szkoleniach w zakresie jakości i HACCP. Obecnie jest pracownikiem Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. na stanowisku audytor wiodący. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji audytów jako audytor wiodący w zakresie HACCP, ISO 9001, ISO 22000, ISO 22716 (GMP dot. produkcji kosmetyków). Bierze czynny udział w wielu szkoleniach z zakresu ww. norm. Współpracowała z Komitetem Technicznym ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności powołanym przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie.